Gebruiksvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden website

 

Door op de website www.gftdjewelry.be (hierna genoemd de "Website" ) te surfen, teksten te lezen, bestanden te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden.

De Website wordt uitgebaat door Gifted VOF, Generaal Lemanstraat 57, 3500 Hasselt, ondernemingsnummer BE 0742933985] (hierna genoemd "gftd. jewelry').

 

Het is strikt verboden om, tenzij met toestemming van gftd. jewelry, zich toegang trachten te verschaffen tot delen die niet publiekelijk online zijn geplaatst.

Het is tevens strikt verboden om, tenzij met toestemming van gftd. jewelry, de Website te wijzigen, aan te passen, zaken eraan toe te voegen en/of te verwijderen, op welke wijze dan ook en met welke technische middelen dan ook.

De inhoud, de lay-out, de structuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de video's, de teksten, de muziek en alle andere onderdelen van de Website zijn en blijven de exclusieve eigendom van gftd. jewelry, en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz.), hetgeen de gebruiker van de Website erkent en aanvaardt. Door de Website te gebruiken of te consulteren kunnen derden hier geen rechten op verkrijgen.

De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik van de Website en zijn inhoud, onder welke vorm of wijze dan ook, is strikt verboden, behalve via de door gftd. jewelry ter beschikking gestelde middelen.

Het opslaan van enige informatie of onderdeel van de Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

De raadpleging en het gebruik van de Website vindt steeds plaats onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Gftd. jewelry kan niet aansprakelijk gesteld worden door gebruikers en/of derden voor mogelijke geleden schade, van welke aard dan ook (direct, indirect, gevolgschade,...), winstderving, verlies van gegevens, hacking, verlies van een kans of voor eender welke schade veroorzaakt door eventuele nalatigheid met betrekking tot de opstelling, uitbating en aanbieding van de Website.